Kutse andmine

Kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutse taotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.
Täiendmeditsiini ja loodusravi kutse andjaks on aastani 2021 Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda.

Kutsesüsteem

Kutsetunnistuse olemasolu annab eelise tööturul nii Eestis kui mujal Euroopas. Tööandja seisukohalt on kutsetunnistuse olemasolu aga kvaliteedimärk, kuna kutseüsteem on üles ehitatud kompetentsipõhiselt ning kutseeksamit viivad läbi õppeasutusest sõltumatud tööandjate esindajad koos koolitajatega. Kutsesüsteem seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajat oskusi hinnata ja tõsta.

Loodusterapeutidele väljastatud kutsetunnistused leiad aadressilt http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused
Kutsetunnistuste lisad (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad)

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Kutseandmise kord Täiendmeditsiini ja loodusravi kutsetele

Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

  • täiendmeditsiini ja loodusraviterapeut, tase 6,
  • hiina loodusravispetsialist, tase 5.

Loe edasi

Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Esimese osa hindamismeetodid

Hindamist teostab hindamiskomisjoni poolt kinnitatud eriala spetsialist(id). Hindamist teostatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele , hindamisjuhendile ja hindajale etteantud vormidele.

Loe edasi