Eetikakoodeks

Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi eetikakoodeks

 • Meie töö kõrgeim eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervislikku seisundit. Meie soov on tervem, harmoonilisem ja õnnelikum inimene.
 • Me anname kliendile tõest teavet teraapia meetodi ja selle võimaluste kohta.
 • Me anname kliendile tõest teavet oma väljaõppe, liikmelisuse, eesmärkide ja pädevuse kohta.
 • Me lepime kliendiga enne seanssi kokku teraapia aja, koha, hinna ja maksmise korra ning peame sellest kinni.
 • Meie tööruum ja selle sisustus vastavad teraapia eesmärkidele ning on puhtad ja korras. Me järgime isikliku hügieeni reegleid.
 • Me ei eelista ega tõrju klienti tema soo, rassi, etnilise päritolu, kultuuri või seksuaalse orientatsiooni tõttu. Me austame kliendi usulisi tõekspidamisi ja ei püüa teda kallutada mingi usu või kombestiku poole.
 • Me peame esmatähtsaks kliendi heaolu ja tema arengut. Me vastutame oma terapeutilise tegevuse eest, austame kliendi vajadusi ja tema selgelt väljendatud tahtmisi. Kui kliendi soovid ja meie põhimõtted on lepitamatus vastuolus, siis lõpetame terapeutilise suhte.
 • Me loome kliendiga usaldusliku vahekorra ega peta seda usaldust. Me käsitleme kogu klienti puudutavat infot konfidentsiaalselt ega avalda seda ilma tema nõusolekuta, välja arvatud juhtudel kui Eesti Vabariigi seadusandlus seda nõuab või kui tekib oht kellegi tervisele või elule.
 • Me säilitame oma töös professionaalset distantsi. Me hoiame lahus professionaalsed ja isiklikud suhted ning ei kasuta klienti mitte mingil moel ära.
 • Me väldime kliendi sattumist sõltuvusse terapeutilisest suhtest, soodustame tema enda vastutust ja iseseisvust.
 • Me rakendame ainult neid teraapiavõtteid, milles oleme saanud väljaõppe ja mis on kooskõlas tervikliku maailmapildiga.
 • Me ei tööta kliendiga, kui meie võime praktiseerida on kahjustunud.
 • Me ei sekku arsti antud raviskeemi.
 • Me saadame kliendi kolleegi juurde või soovitame teisi meetodeid, kui klient vajab abi, mida me ise ei ole võimelised pakkuma. Me jääme vastutavaks enda poolt kliendile antud soovituste osas ka siis, kui küsime teistelt tervishoiualade esindajatelt nõu.
 • Me oleme teadlikud oma pädevusest, oskustest ja piiridest. Me täiendame oma teadmisi ja oskusi seminaridel, töötubades ja koolitustel. Hoiame end kursis oma erialal ja ühiskonnas toimuvate arengutega.
 • Me aktsepteerime teisi teraapiameetodeid ja austame oma ametikaaslasi.
 • Meie suhted põhinevad austusel ja üksteise toetamisel.
 • Me viime uurimusi läbi nii, et need ei häiri teraapiaprotsessi. Uurimus- ja teadustöös lähtume üldaktsepteeritavatest akadeemilistest juhistest. Me tunnustame teiste inimeste erialast tööd ja originaalseid ideid ning tsiteerime neid oma publikatsioonides ja esinemistel kohaselt. Me kaitseme publikatsioonides kliendi anonüümsust ning palume temalt kliendiloo avaldamiseks kirjalikku nõusolekut.
 • Me tutvustame oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele hea maitse piiridesse jäädes ja erialaühingu mainet hoides. Me väldime sensatsioone, ebatäpsust ja eksitavaid väiteid.
 • Me kasutame professionaalset abi võisupervisiooni kui meie töös esineb probleeme.
 • Me oleme nõus oma professionaalset tegevust erialaühingu kaasliikmetega arutama ning koos erialaühingu eetikakomisjoniga enda kohta tulnud kaebusi lahendama.
 • Märgates kolleegi ebakohast professionaalset tegutsemist, arutame võimaluse korral seda tema endaga. Kui arutelul pole tulemusi, anname sellest erialaühingu eetikakomisjonile kirjalikult teada.
 • Järgime oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlust.