Eetikakoodeksid

Loodusterapeutide eetikakoodeks

Üldpõhimõtted

 1. Eesti Loodusteraapiate Nõukoja (edaspidi ELN) liikmeks olevate loodusterapeutide (edaspidi terapeut) töö kõrgeim eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervislikku seisundit. Meie soov on tervem, harmoonilisem ja õnnelikum inimene.
 2. Kõigile ühiskonna liikmetele taotleb ELN võrdse tervisehoolduse kättesaadavust oma valdkonnas kutset omavate spetsialistide poolt.
 3. Terapeudi suhtumine oma patsienti põhineb vastastikusel austusel, usaldusel ja lugupidamisel. Terapeut käitub igas olukorras oma elukutse vääriliselt.
 4. Terapeut säilitab ja edendab oma füüsilist ja vaimset tervist ning väldib tegevusi, mis võivad kahjustada tema võimet osutada oma oskustele vastavat abi.
 5. Terapeut kasutab kutsealaseid oskusi, et tagada turvaline tervisehooldus kõigile vaatamata nende kultuurilistele, psühholoogilistele ja emotsionaalsetele iseärasustele.

I Erialased suhted

 1. Terapeut pöörab suurt tähelepanu ametikaaslastega heale läbisaamisele, mis põhineb austusel ja üksteise toetamisel kutsealases tegevuses.
 2. Terapeut peab hoiduma igasugusest ebakorrektsusest või alandavatest märkustest teise arsti isiku, tema teadmiste ja kutsetegevuse kohta.
 3. Terapeut ei tohi jätta tähelepanuta kolleegi tervislikust seisundist, erialase ettevalmistuse tasemest või muudest asjaoludest tingitud ebakompetentsust või ebaprofessionaalsust, kui see võib ohustada praeguse või tulevase patsiendi heaolu. Iga terapeudi kohus on sellisel juhul sekkuda ja vestelda asjasse puutuva kolleegiga ning pakkuda oma abi. Kui see ei anna soovitud tulemust, peab terapeut olukorrast teavitama ELN-i.
 4. Terapeut teeb koostööd teiste tervishoiualade esindajatega, vajadusel konsulteerides või patsiente edasi suunates juhtudel, kui patsiendi hooldusvajadused on väljaspool terapeudi kompetentsi.
 5. Ka teiste tervishoiualade esindajatelt nõu küsides jääb terapeut vastutavaks tema poolt osutatud soovituste osas.

II Kutsealane praktika

 1. Terapeut hoiab saladuses patsienti puudutavat informatsiooni, kaitstes igaühe õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele ning väljastab infot vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 2. Terapeut tagab patsiendile sellise teabe andmise, mis võimaldab tema aktiivset osalust oma tervist puudutavate otsuste vastuvõtmises ja tervisliku seisundi parendamisel; niisuguse teabe andmine on nõutav eeltingimus mis tahes protseduuri või ravimeetme teostamiseks.
 3. Terapeut osaleb tervishoiupoliitika arendamises eesmärgiga edendada kõigi inimeste tervist, arvestades seejuures ühiskonna võimalusi antud hetkel.
 4. Terapeut arendab loodusravi alast uurimistegevust ja rakendab omandatud teadmisi kutsetöös.
 5. Terapeut vastutab oma otsuste ja tegevuse eest ning tagajärgede eest patsiendi hoolduses kõiges, mis puudutab tema otseseid soovitusi ja/või tegevust.
 6. Terapeut võib keelduda toimingutest, mis on talle eetiliselt vastuvõetamatud; samas ei tohi kellegi tõekspidamised jätta inimesi ilma olulisest terviseteenusest.
 7. Terapeut on kohustatud osalema kutseorganisatsiooni tegevuses, pidevalt täiendama oma vaimseid ja kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning püüdma oma teadmisi levitada inimeste tervishoiualaseks harimiseks.
 8. Terapeut on ise efektiivseks eeskujuks inimeste tervise edandamisel kogu elutsükli vältel.

Eesti Loodusteraapiate Nõukoja eetikakoodeks on kinnitatud Nõukoja aastakoosolekul 29. oktoobril 2007

Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi eetikakoodeks

 • Meie töö kõrgeim eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervislikku seisundit. Meie soov on tervem, harmoonilisem ja õnnelikum inimene.
 • Me anname kliendile tõest teavet teraapia meetodi ja selle võimaluste kohta.
 • Me anname kliendile tõest teavet oma väljaõppe, liikmelisuse, eesmärkide ja pädevuse kohta.
 • Me lepime kliendiga enne seanssi kokku teraapia aja, koha, hinna ja maksmise korra ning peame sellest kinni.
 • Meie tööruum ja selle sisustus vastavad teraapia eesmärkidele ning on puhtad ja korras. Me järgime isikliku hügieeni reegleid.
 • Me ei eelista ega tõrju klienti tema soo, rassi, etnilise päritolu, kultuuri või seksuaalse orientatsiooni tõttu. Me austame kliendi usulisi tõekspidamisi ja ei püüa teda kallutada mingi usu või kombestiku poole.
 • Me peame esmatähtsaks kliendi heaolu ja tema arengut. Me vastutame oma terapeutilise tegevuse eest, austame kliendi vajadusi ja tema selgelt väljendatud tahtmisi. Kui kliendi soovid ja meie põhimõtted on lepitamatus vastuolus, siis lõpetame terapeutilise suhte.
 • Me loome kliendiga usaldusliku vahekorra ega peta seda usaldust. Me käsitleme kogu klienti puudutavat infot konfidentsiaalselt ega avalda seda ilma tema nõusolekuta, välja arvatud juhtudel kui Eesti Vabariigi seadusandlus seda nõuab või kui tekib oht kellegi tervisele või elule.
 • Me säilitame oma töös professionaalset distantsi. Me hoiame lahus professionaalsed ja isiklikud suhted ning ei kasuta klienti mitte mingil moel ära.
 • Me väldime kliendi sattumist sõltuvusse terapeutilisest suhtest, soodustame tema enda vastutust ja iseseisvust.
 • Me rakendame ainult neid teraapiavõtteid, milles oleme saanud väljaõppe ja mis on kooskõlas tervikliku maailmapildiga.
 • Me ei tööta kliendiga, kui meie võime praktiseerida on kahjustunud.
 • Me ei sekku arsti antud raviskeemi.
 • Me saadame kliendi kolleegi juurde või soovitame teisi meetodeid, kui klient vajab abi, mida me ise ei ole võimelised pakkuma. Me jääme vastutavaks enda poolt kliendile antud soovituste osas ka siis, kui küsime teistelt tervishoiualade esindajatelt nõu.
 • Me oleme teadlikud oma pädevusest, oskustest ja piiridest. Me täiendame oma teadmisi ja oskusi seminaridel, töötubades ja koolitustel. Hoiame end kursis oma erialal ja ühiskonnas toimuvate arengutega.
 • Me aktsepteerime teisi teraapiameetodeid ja austame oma ametikaaslasi.
 • Meie suhted põhinevad austusel ja üksteise toetamisel.
 • Me viime uurimusi läbi nii, et need ei häiri teraapiaprotsessi. Uurimus- ja teadustöös lähtume üldaktsepteeritavatest akadeemilistest juhistest. Me tunnustame teiste inimeste erialast tööd ja originaalseid ideid ning tsiteerime neid oma publikatsioonides ja esinemistel kohaselt. Me kaitseme publikatsioonides kliendi anonüümsust ning palume temalt kliendiloo avaldamiseks kirjalikku nõusolekut.
 • Me tutvustame oma tegevusvaldkonda ja teenuseid laiemale avalikkusele hea maitse piiridesse jäädes ja erialaühingu mainet hoides. Me väldime sensatsioone, ebatäpsust ja eksitavaid väiteid.
 • Me kasutame professionaalset abi võisupervisiooni kui meie töös esineb probleeme.
 • Me oleme nõus oma professionaalset tegevust erialaühingu kaasliikmetega arutama ning koos erialaühingu eetikakomisjoniga enda kohta tulnud kaebusi lahendama.
 • Märgates kolleegi ebakohast professionaalset tegutsemist, arutame võimaluse korral seda tema endaga. Kui arutelul pole tulemusi, anname sellest erialaühingu eetikakomisjonile kirjalikult teada.
 • Järgime oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlust.