Dokumentatsioon

ELN

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. EESTI LOODUSTERAAPIATE NÕUKODA ( edaspidises põhikirja tekstis nimetatud NÕUKODA ) on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud käesolevas põhikirjas fikseeritud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. NÕUKOJA nimi on MITTETULUNDUSÜHING  EESTI LOODUSTERAAPIATE NÕUKODA

1.3. NÕUKOJA asukoht on Tallinna linn.

1.4. NÕUKOJA eesmärgiks on ühendada alternatiivse ( väljaspool konservatiivset akadeemilist meditsiini eksisteeriva traditsioonilise või mittetraditsioonilise rahvameditsiinil põhineva ) tervisehooldusega ( füsioloogilise või biokeemilise või stressialandava ja heaolu tõstva toimega teraapiaga, mida on võimalik ohututlt ja korduvalt saavutada samade töövõtetega sarnaste kaebustega erinevate inimeste terapeutilisel mõjutamisel ) tegelevad üksikisikud, nende ühendused ja liidud, et vahendada üksteisele erialast informatsiooni, korraldada koolitust ning taotleda ühiselt liikmete õiguste tunnustamist riiklikul tasandil.

1.5. NÕUKOJA tegevuse motodeks on:     1.NOLI NOCERE ( ära kahjusta ); 2.UNITAS VIRIBUS ( kõik koos ).

1.6. NÕUKODA on apoliitiline ega seo ennast ühegi usundiga.

1.7. NÕUKODA on asutatud määramata tähtajaks.

 

2. LIIKMESKOND

2.1. NÕUKOJAL võivad olla tegev-, toetaja- ja auliikmed.

2.2. NÕUKOJA tegevliikmeks võivad astuda  alternatiivse tervisehooldusega tegelevad juriidilised isikud, kes on nõus NÕUKOJA eesmärkide saavutamise nimel kandma NÕUKOJA juht- ja kontrollorganite otsustest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.

2.3. NÕUKOJA toetajaliikmeks võivad astuda alternatiivse tervisehoolduse vastu huvi tundvad, sellega tegelevad või muul moel seotud füüsilised isikud, kes toetavad oma tegevuse, vara või rahaliste vahenditega NÕUKODA  ja on nõus NÕUKOJA eesmärkide saavutamise nimel kandma NÕUKOJA juht- ja kontrollorganite otsustest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.

2.4. Kaalukatel põhjustel võib omistada NÕUKOJA auliikme staatus füüsilistele isikutele, kellel on erilisi teeneid alternatiivse tervisehoolduse arendamisel ja populariseerimisel.

  

3. LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

3.1. NÕUKOJA tegev- või toetajaliikmeks vastuvõtmine otsustatakse soovija kirjaliku avalduse alusel NÕUKOJA üldkogu poolt.

3.2. Kui üldkogu keeldub soovijat NÕUKOJA liikmeks vastu võtmast, teatab ta sellest taotlejale kirjalikult, näidates ära keeldumise põhjuse.

3.3. NÕUKOJA auliikme staatuse omistamine otsustatakse eestseisuse motiveeritud ettepanekute alusel NÕUKOJA üldkogu poolt.

  

4. LIIKMETE ÕIGUSED

4.1. NÕUKOJA tegevliikmetel on õigus:

4.1.1. osaleda NÕUKOJA töös ja korraldatavatel üritustel;

4.1.2. valida ja olla valitud NÕUKOJA juht- ja kontrollorganitesse;

4.1.3. osaleda sõna- ja hääleõigusega NÕUKOJA üldkogul;

4.1.4. tutvuda NÕUKOJA eestseisuse ja üldkogu otsuste ja protokollidega ning saada

informatsiooni NÕUKOJA tegevuse kohta;

4.1.5. igal ajal NÕUKOJAST välja astuda.

 

4.2. NÕUKOJA toetajaliikmetel on õigus:

4.2.1. osaleda NÕUKOJA töös ja korraldatavatel üritustel;

4.2.2. osaleda sõnaõigusega, kuid  hääleõiguseta NÕUKOJA üldkogul;

4.2.3. olla valitud NÕUKOJA juht- ja kontrollorganitesse;

4.2.4. tutvuda NÕUKOJA eestseisuse ja üldkogu otsuste ja protokollidega ning saada

informatsiooni NÕUKOJA tegevuse kohta;

4.2.5. igal ajal NÕUKOJAST välja astuda.

 

4.3. NÕUKOJA auliikmel on õigus:

4.3.1. osaleda NÕUKOJA töös ja korraldatavatel üritustel;

4.3.2. osaleda sõna- ja hääleõigusega NÕUKOJA üldkogul;

4.3.3. valida ja olla valitud NÕUKOJA juht- ja kontrollorganitesse;

4.3.4. tutvuda NÕUKOJA eestseisuse ja üldkogu otsuste ja protokollidega ning saada

informatsiooni NÕUKOJA tegevuse kohta;

 

5. LIIKMETE KOHUSTUSED

5.1. NÕUKOJA tegevliikmed on kohustatud:

5.1.1. tutvustama ja propageerima NÕUKOJA eesmärke ja tegevust;

5.1.2. aitama kaasa  NÕUKOJA eesmärkide saavutamisele ja ürituste korraldamisele;

5.1.3. aktiivselt osa võtma NÕUKOJA poolt korraldatavatest üritustest;

5.1.4. täitma NÕUKOJA juht- ja kontrollorganite otsuseid, samuti kodukorra ja

põhikirja nõudeid;

5.1.5. hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel NÕUKOJA ja alternatiivse

tervisehoolduse mainet ning väärikust;

5.1.6. tasuma liikmemaksu üldkogu otsusega määratud mahus ja tähtaegadel;

5.1.7. osalema võrdselt teiste liikmetega NÕUKOJA nende ürituste kulutuste

kandmisel, millest ta on osa võtnud;

5.1.8. teatama NÕUKOJA eestseisusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asu- või

elukoha, isikuaandmed ning nendes toimuvad muudatused.

 

5.2. NÕUKOJA toetajaliikmed on kohustatud:

5.2.1. tutvustama ja propageerima NÕUKOJA eesmärke ja tegevust;

5.2.2. aitama kaasa  NÕUKOJA eesmärkide saavutamisele;

5.2.4. täitma NÕUKOJA juht- ja kontrollorganite otsuseid, samuti kodukorra ja

põhikirja nõudeid;

5.2.5. maksma NÕUKOJA tegevuse toetamiseks igaaastast tegevuselist, varalist või

rahalist toetust, mille suurus ja tasumise  kord fikseeritakse toetajaliikme ja

NÕUKOJA eestseisuse vahel sõlmitavas lepingus;

5.2.6. teatama NÕUKOJA eestseisusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha-

või asukoha, samuti isikuandmed ning nendes toimuvad muudatused.

 

5.3. Auliikmetel NÕUKOJA ees kohustusi ei ole.

 

6. VÄLJAASTUMINE

6.1. NÕUKOJA liikmetel on õigus igal ajal kirjaliku avalduse alusel NÕUKOJAST

väljaastuda.

6.2. NÕUKOJA eestseisus peab oma kirjaliku otsusega rahuldama liikme väljaaastumise

avalduse hiljemalt ühe kuu jooksul, määrates kindlaks tegev- ja toetajaliikme ja

NÕUKOJA vahelised vastastikused varalised õigused ja kohustused.

 

7. VÄLJAARVAMINE

7.1. NÕUKOJA liikme võib NÕUKOJAST välja arvata, kui ta ei täida põhikirja sätteid,

juht- või kontrollorganite otsuseid, on kahjustanud NÕUKOJA või selle

liikmete vara, huve või mainet või sooritanud vääritu teo.

7.2. Liikme väljaarvamine toimub üldkogu motiveeritud otsusega, milline

saadetakse liikme registreeritud aadressile.

7.3. Eestseisus või üldkogu võib liikme väljaarvamise aluse ilmsikstulekul teha liikmele temapoolse rikkumise lõpetamist, kõrvaldamist või heastamist taotleva ettepaneku või hoiatuse.

7.4. Liikme väljaarvamise otsustanud NÕUKOJA üldkogu otsuse saadab eestseisus väljaarvatud liikmele hiljemalt 14 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

7.5. Liige arvatakse NÕUKOJAST välja ka surma ( füüsilised isikud ) või lõppemise        ( juriidilised isikud ) korral.

  

8. LIIKMETE REGISTER

Eestseisus peab NÕUKOJA liikmete registrit, millesse tuleb kanda alljärgnevad andmed:

8.1. füüsilisest isikust liikme ees- ja perekonnanimi;

8.2. isikukood;

8.3. juriidilisest isikust liikme nimi ja registrikood;

8.4. postiaadress ja sidevahendite numbrid;

8.5. mis liiki NÕUKOJA liikmega tegemist on;

8 6. juriidilisest isikust liikme esindajate nimed ja isikukoodid;

8.7. liikmete poolt tasutud liikmemaksud ja toetussummad, üleantud vara või toetavad

toimingud ( dateerituna );

8.8. liikmetele rikkumiste kõrvaldamiseks tehtud hoiatused;

8.9. liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse kuupäevad;

8.10. liikmete hulgast väljaastumiseks esitatud avalduste kuupäevad ja need rahuldanud

eestseisuse otsuste kuupäevad;

8.11. liikmete väljaaravamise otsuse kuupäevad ja väljaaravamise põhjus.

 

9. NÕUKOJA VARA JA VAHENDID

9.1. NÕUKOJA vara ja vahendid moodustuvad tegevliikmete poolt makstavatest liikmemaksudest, toetajaliikmete poolt üleantavast varast või makstavatest toetustest NÕUKOJA kirjastustegevusest ja üritustest saadavatest rahalistest laekumistest, samuti kolmandate isikute poolt tehtud annetustest.

9.2. Liikmemaks on NÕUKOJA tegevliikmete poolt igal kalendriaastal tehtav rahaline sissemakse, mille suurus, maksmise tähtajad ja kord kehtestatakse esimeseks tegutsemisaastaks asutamislepinguga ja järgnevatel aastatel üldkogu otsusega.

9.3. Liikmelisuse lõppemisel lõppevad liikmel kõik õigused NÕUKOJA vara suhtes ja tasutud liikmemakse ei tagastata.

9.4. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel tuleb vaatamata liikmelisuse lõppemisele tasuga kogu aasta liikmemaks.

9.5. Toetajaliikmete poolt maksmisele kuuluvate toetuste suurus, selle maksmise tähtaajad ja kord kehtestatakse NÕUKOGU ja toetajaliikme vahel sõlmitava kirjaliku lepinguga.

9.6. NÕUKOJA vara ja vahendid on eestseisuse käsutuses, kes peab tagama selle eesmärgipärase kasutamise.

9.7. NÕUKOJA eestseisus võib NÕUKOJA vara ja vahendeid kasutada:

9.7.1. üldkogu poolt heakskiidetud sihtprogrammide täitmiseks;

9.7.2. koolituse ja muude SELTISI eesmärgikohaste ürituste korraldamiseks;

9.7.3. NÕUKOJA eesmärgikohaste välissuhete arendamiseks;

9.7.4. NÕUKOJA eesmärgikohase koostöö arendamiseks;

9.7.5. alternatiivset tervisehooldust tutvustavate trükiste ja väljaannete

kirjastamiseks;

9.8. NÕUKOJA vara ja vahendeid kasutatakse üksnes NÕUKOJA põhikirjas fikseeritud eesmärgil ning seda ei tohi jaotada liikmete vahel.

9.9. NÕUKOJA vara ja vahendite faktiline kasutamine toimub eestseisuse poolt koostatud ja üldkogu poolt kinnitatud aastaeelarve tulu- ja kululiikides fikseeritud mahtude piires.

 

10. JUHTORGANID

NÕUKOJA juhtorganiteks on :

10.1. üldkogu;

10.2. eestseisus.

 

11. ÜLDKOGU

11.1. NÕUKOJA kõrgeimaks juhtorganiks on üldkogu.

11.2. NÕUKOJA üldkogu on õigustatud vastu võtma otsuseid mistahes NÕUKOJA puudutavas küsimuses.

11.3. NÕUKOJA üldkogu ainupädevusse kuulub:

11.3.1. NÕUKOJA põhikirja ja eesmärgi muutmine;

11.3.2. NÕUKOJA lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

11.3.3. NÕUKOJA eestseisuse valimine;

11.3.4. NÕUKOJA aastaeelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;

11.3.5. NÕUKOJA revisjonikomisjoni valimine;

11.3.7. NÕUKOJA liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade määramine;

11.3.8. NÕUKOJA toetajaliikmete poolt tasutava rahalise toetuse miinimummäära

kehtestamine;

11.3.9. liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või väljaarvamise kohta tehtud

eestseisuse otsuste vaidlustamise korral nende kinnitamine või tühistamine;

11.3.10. NÕUKOJA liikmetele põhikirjas sätestamata kohustuste kehtestamine.

11.4. Üldkogud võivad olla korralised või erakorralised.

 

12. ÜLDKOGU KOKKUKUTSUMINE

12.1.NÕUKOJA korralised üldkogud toimuvad üks kord aastas järgneva aasta eelarve ja eestseisuse eelmise majandusaasta aruande, revisjoniaruande kinnitamiseks, kusjuures iga järgmise korralise koosoleku toimumise aeg otsustatakse eelmisel korralisel üldkogul.

12.2. NÕUKOJA erakorralised üldkogud kutsutakse kokku eestseisuse poolt vastavalt vajadusele.

12.3. Eestseisus on kohustatud erakorralise üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikus vormis põhjusi ja päevakorda ära näidates revident, audiitor või vähemalt 1/5 NÕUKOJA tegevliikmetest.

12.4. Eestseisus teatab tegevliikmetele korralise üldkogu toimumisest vähemalt 14 päeva ette ja erakorralise üldkogu toimumisest vähemalt 7 päeva ette üldkogu toimumise aja ja koha, samuti päevakorda sisaldava kirjaliku teate edastamise teel.

12.5. Kui eestseisus ei täida üldkogu kokkukutsumise kohustust võivad seda teha liikmed ise järgides eelmärgitud tähataegu ja tingimusi.

 

13. ÜLDKOGU LÄBIVIIMINE

13.1. NÕUKOJA üldkogu juhatab eestseisuse esimees või tema puudumisel aseesimees. Mõlema puudumisel valitakse koosoleku juhataja koosolekul osalevate NÕUKOJA tegevliikmete häälteenamusega.

13.2. Päevakorrapunkti ettekandele järgneb arutelu, mille jooksul kõik soovijad koosolekust osavõtjate hulgast saavad esitada oma ideid ja arvamusi käsitletava teema kohta.

13.3. Sõnasoovijale annab sõnaõiguse koosoleku juhataja. Koosoleku juhatajal on piiramatu sõnaõigus.

13.4. NÕUKOJA liikmete hulka mittekuuluvate isikute viibimise õiguse üldkogul ja nende õigus sõna võtta otsustatakse selle üldkogu häälteenamusega.

13.5. Koosoleku juhataja hoiatab sõnavõtjat käsitletavast teemast kõrvalekaldumise korral ning sellele reageerimata jätmise korral katkestab teemast kõrvalekaduva sõnavõtu.

13.6. Igal NÕUKOJA üldkogust osavõtjal on õigus nõuda oma ettepaneku hääletusele panekut.

13.8. NÕUKOJA üldkogul loeb hääletamisel hääli eestseisuse aseesimees, tema puudumisel aga üldkogu poolt selleks valitud isik.

13.9. Hääletustulemused teeb üldkogul osalejatele teatavaks koosoleku juhataja.

 

14.OTSUSTE VASTUVÕTMINE ÜLDKOGUL

14.1. NÕUKOJA üldkogu on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt üks eestseisuse liige ja kohal viibib või on esindatud vähemalt 1/2 NÕUKOJA tegevliikmetest.

14.2. Kui NÕUKOJA üldkogu ei ole otsustusvõimeline, osavõtjate vähese arvu tõttu, kutsub eestseisus mitte varem kui 7 päeva ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku, mis on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/10 NÕUKOJA tegevliikmetest.

14.3. Iga NÕUKOJA liige teatab eestseisusele kirjaliku avaldusega kahe füüsilise isiku nimed ja isikukoodid, kes võivad esindada NÕUKOJA liiget üldkogudel. Volikrija alusel NÕUKOJA liiget üldkogul esindada ei saa.

14.4. Üldkogu häälteenamusega võib nõuda NÕUKOJA liikmelt tema esindaja väljavahetamist, mis tähendab seda, et otsuse vastuvõtmisele järgneval üldkogul see esindaja enam NÕUKOGU liiget esindada ei saa.

14.5. Esindaja väljavahetuse üldkogu otsuse saadab eestseisus NÕUKOJA liikme registrisse kantud aadressile hiljemalt seitsme päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest ja NÕUKOGU liige on ühe kuu jooksul kohustatud teatama uue esindaja andmed.

14.6. Igal NÕUKOJA tegevliikmel on üldkogul üks hääl ( olenemata sellest, mitu tema esindajat koosolekul osaleb ).

14.7. Otsuste vastuvõtmisel toimub hääletamine avalikult käe tõstmise teel.

14.8. NÕUKOJA üldkogul võetakse otsused vastu osavõtvate ja esindatud tegevliikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav eestseisuse esimehe, tema puudumisel aga aseesimehe hääl, tema puudumisel aga koosoleku juhataja hääl.

14.9. Põhikirja muutmise, samuti NÕUKOJA lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud 2/3 NÕUKOJA üldkoguust osavõtvate ja esindatud tegevliikmete häälteenamusega.

14.10. NÕUKOJA eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi tegevliikmete nõusolek.

14.11. Hääletusel eestseisuse eelmise aasta tegevusaruande kinnitamise üle eestseisuse liikmed ei osale ja nende hääli esindatuse määramisel ei arvestata..

14.12. Hääletusel revisjoniaruande kinnitamise üle revisjonikomisjoni liikmed ei osale ja nende hääli esindatuse määramisel ei arvestata.

14.13. NÕUKOJA liikmele teistest erineva kohustuste panemiseks peab olema selle liikme eelnev kirjalik nõusolek.

14.14. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks, koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on kirjalikus vormis oma heakskiidu andnud kõik NÕUKOJA liikmed.

 

15.  ISIKUVALIMISED

15.1. Kandidaatide ülesseadmise õigus isikuvalimistel lõpeb koosoleku algusega.

15.2. Ülesseatud kandidaat peab viibima koosolekul ja andma enne valimiste algust kandideerimiseks oma nõusoleku, mis kantakse koosoleku protokolli.

15.3. Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab teistest rohkem hääli.

15.4. Kui ükski kandidaatidest teistest rohkem hääli ei saa, korraldatakse kordushääletus.

15.5. Kui ka kordushääletusel ei saa keegi kandidaatidest teistest rohkem hääli, loetakse valimised nurjunuks ja kutsutakse valimiste läbiviimiseks kokku uus üldkogu mitte varem kui kahe kuu möödudes.

16. ÜLDKOGU PROTOKOLL

16.1. Üldkogu käigu ja tulemuste kohta koostab NÕUKOJA üldkogu poolt valitud isik protokolli, kuhu märgib koosoleku toimumise aja ja koha, kohalviibivate tegevliikmete või nende esindajate nimed, koosoleku päevakorra, sõnavõtjad koos räägitu lühikokkuvõttega, hääletusele pandud küsimused ja vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega ning muud koosolekul tähtsust omavad asjaolud.

16.2. Üldkogu protokollile tuleb lisada kõik koosolekul esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused, ning esindajate volitusi tõendavad volikirjad.

16.3. NÕUKOJA üldkogu protokolli õigsust kinnitavad koosoleku juhataja ja protokollija, protokollid numereeritakse ja säilitatakse kõigile NÕUKOJA liikmetele tutvumiseks kättesaadavana eestseisuse asukohas.

 

17.  EESTSEISUSE PÄDEVUS

17.1. Eestseisus on NÕUKOJA alaliselt tegutsev , juhtiv ja esindav kolmeks aastaks üldkogu poolt valitav organ.

17.2. NÕUKOJA eestseisus võib olla vähemalt kolme ja mitte rohkem kui kaheksa liikmeline.

17.3. NÕUKOJA eestseisuse pädevusse kuulub : 

17.3.1. üldkogu otsuste elluviimine ja liikmetepoolse täitmise kontroll;

17.3.2. liikmete registri pidamine;

17.3.3. raamatupidamise korraldamine;

17.3.4. järgmise aasta eelarveprojekti koostamine;

17.3.5. igaaastase tegevuskava koostamine;

17.3.6. majandusaasta tegevusaruande koostamine;

17.3.7. liikmete üldkogu kokkukutsumine ja ettevalmistamine;

17.3.8. NÕUKOJA esindamine ja  kirjavahetuse pidamine;

17.3.9. NÕUKOJA nimel lepingute sõlmimine; 1.NÕUKOJA registreerimine maksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirjas;

17.3.11. ajutiste töörühmade moodustamine NÕUKOJA eesmärkide saavutamiseks

vajaliku tegevuse ja ürituste korraldamiseks;

17.3.12. üldkogule taotluste esitamine auliikme staatuse nominantide kohta.

18. EESTSEISUSE KOOSSEIS JA TÖÖJAOTUS

18..1. NÕUKOJA eestseisusesse valitakse üldkogu poolt esimees, aseesimees, laekur, sekretär ja lihtliikmed.

18.2. Eestseisuse esimehe ülesandeks on eestseisuse töö korraldamine, eestseisuse liikmete vahelise  töö koordineerimine ja kontrollimine, eestseisuse koosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ning juhtimine.

18.3. Eestseisuse aseesimehe ülesandeks on esimehe kohustuste täitmine tema äraolekul ja NÕUKOJA esindamine suhtlemisel rahvusvaheliste ja välisorganisatsioonidega.

18.4. Eestseisuse laekur võtab vastu ja annab välja NÕUKOJA rahalisi vahendeid, peab selle üle arvestust ja esitab vastavasisulise aruande liikmete üldkogule.

18.5. Eestseisuse sekretär koostab NÕUKOJA nimel väljaminevad kirjad, registreerib NÕUKOJA kirjavahetuse, korraldab NÕUKOJA ürituste ja üldkogu teadete väljasaatmise, korrastab ja arhiveerib NÕUKOJA dokumentatsiooni ning korraldab NÕUKOJA kroonika-raamatu koostamist.

18.6. Eesatseisuse liikme võib üldkogu otsusega igal ajal tagasi kutsuda põhjusel, mis üldkogu häälteenamusega mõjuvaks tunnistatakse.

18.7. Eestseisuse liikmed ei tohi alaliselt muuta oma tööjaotust ega panna oma kohtustuste täitmist kolmadatele isikutele.

 

19. EESTSEISUSE OTSUSED

19.1. Eestseisus võtab otsuseid vastu koosolekutel, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis esimehe poolt.

19.2. Eestseisuse koosoleku kokkukutsumist võib eestseisuse esimehelt taotleda seda kirjalikult motiveerides iga eestseisuse liige.

19.3. Eestseisus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled eestseisuse liikmetest.

19.4. Otsuseid võetakse eestseisuse koosolekul vastu sellel osalevate liikmete lihthäälteenamusega.

19.5. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav eestseisuse esimehe, tema puudumisel aga aseesimehe hääl.

19.6. Eestseisuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

19.7. Eestseisuse poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult, numereeritakse, dateeritakse, allkirjastatakse otsuse vastuvõtmisel osalenud eestseisuse liikmete poolt ja säilitatakse NÕUKOJA liikmetele tutvumiseks kättesaadavatena eestseisuse asukohas.

20. KONTROLLORGANID

20.1. NÕUKOJA kontrollorganiks, mis  teostab järelevalvet eestseisuse ja teiste organite tegevuse üle on üldkogu.

20.2. Selle ülesande täitmiseks võib üldkogu määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

20.3. Revidendiks või audiitoriks ei või olla NÕUKOJA eestseisuse liige ega raamatupidaja.

20.4.NÕUKOJA üldkogu või eestseisuse otsusega võib moodustada täiendavaid, käesolevas põhikirjas fikseerimata ajutisi juht- või kontrollorganeid, fikseerides nende pädevuse, liikmeskonna ning tegevuse aja.

 

21. NÕUKOJA LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 

22.1. NÕUKOJA vabatahtliku lõpetamise, ühinemise ja jagunemise  otsustab üldkogu.

22.2. Sundlõpetamine toimub seadustes ja teistes õigusaktides fikseeritud korras.

22.2. NÕUKOJA lõpetamisel antakse selle allesjääv vara üle likvideerimise otsuse vastuvõtnud üldkogu otsuses märgitud isikutele.

22.3. NÕUKOJA likvideerijateks on lõpetamise otsuse vastuvõtnud üldkogu poolt valitud isikud või NÕUKOJA eestseisus.

 

Käesoleva põhikiri on kinnitatud  20.10.2010.a. toimunud  NÕUKOJA volinike koosolkul