Kutsetunnistus

Kutsesüsteemi eesmärk on
  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

1.       Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index

2.       Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

3.       Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsesüsteemi osad:
Kutseseadus, mis jõustus 01.01.2011
Muud kutsesüsteemi reguleerivad õigusaktid
Kvalifikatsiooniraamistik