Hindamisstandard

4. Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Esimese osa hindamismeetodid

Taotleja esitab hindamiskomisjonile terapeutilise töö dokumenteeritud kokkuvõtte.Hindamist teostab hindamiskomisjoni poolt kinnitatud eriala spetsialist(id). Hindamist teostatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele , hindamisjuhendile ja hindajale etteantud vormidele.

Teise osa hindamismeetodid

Taotleja sooritab kirjaliku testi vastavalt etteantud juhendile; kirjalik test koosneb kahest osast – kohustuslikud kompetentsid ja erialased kompetentsid.

Hindamist teostab hindamiskomisjon kutseeksamil vastavalt hindamisjuhendile ja hindajale etteantud vormidele. Testi tulemused. Alates 65% – pääseb edasi järgmisesse etappi 65-74% – intervjuul esitatakse täiendavaid küsimusi I osas puudulikult vastatud teemade kohta 75% alates on test sooritatud

Kolmanda osa hindamismeetodid

Taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

5. Hindamise korraldus

Hindamisülesanne

Hindamise korraldus

1. osa. Juhtumi analüüs

.Taotleja esitab kutse taotlemiseks vajalikud dokumentid. Taotlejale antakse analüüsimiseks juhtumi analüüs.

2. osa. Test

Taotleja vastab kirjalikule testile etteantud aja jooksul.

3. osa. Intervjuu

Taotleja põhjendab oma vastuseid ja vastab täiendavatele küsimustele etteantud aja jooksul.

 1. Taotleja saab lähteülesandeks juhumi analüüsi. Taotleja koostab vastavalt lähteülesandele kirjaliku vastuse.Juhtumi analüüsi vastus edastatakse ekspertidele hindamiseks. Eksperte võib olla kuni kolm (3). Ekspert annab oma hinnangu juhtumi analüüsile.

 1. Taotleja vastab kirjalikule testile.

Etteantud aeg lähteülesandele ja testilevastamiseks on max 1 h.

 1. Taotleja põhjendab oma vastuseid ja vastab täiendavatele küsimustele etteantud aja jooksul (20 min.)

 1. Hindamisjuhend hindajale

Enne hindamist tutvuge:

 • täiendmeditsiini ja loodusraviterapeut, tase 6kutsestandardiga,

 • kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,

 • kutse andmise korraga,

 • hindamise üldise informatsiooniga,

 • hindamiskriteeriumidega,

 • hindamismeetoditega,

 • hindamisülesannetega,

 • hindamise korraldusega,

 • hindamisel kasutatavate vormidega.

Hindamise ajal

 • jälgige igat taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,

 • täitke iga taotleja kohta personaalne hindamisvorm,

 • esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,

 • hinnake iga hindamiskriteeriumi järgi,

 • vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.

Hindamise järel

 • andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet,

 • vormistage hindamistulemus,

 • edastage oma ettepanek kutse andmise kohta kutsekomisjonile.

7. Vormid hindajale

Taotleja personaalsed hindamistabelid

Vorm 1. Taotleja kompetentside hindamine

1. osa. Juhtumi analüüs

Hindaja saab taotleja poolt eelnevalt vormistatud juhtumianalüüsi ning hindab vastavalt hindamiskriteeriumidele ja etteantud vormile/hindamislehele.

Taotleja nimi:

Hindamise aeg:

Hindaja:

Taotleja:

 1. Oskab hinnata kliendi esmast seisundit arvestades kehahoiakut, meeleolu, jumet, kehalõhnu, kehatüüpi.

 2. Tunneb erinevaid kvalitatiivseid uurimisviise ja erialaseid küsitlustehnikaid. On üles kirjutanud kliendiloo selgelt ning põhjalikult.

 3. Teab teabe kogumise, säilitamise ja dokumenteerimise põhimõtteid ja andmekaitse nõudeid.

 4. On teinud küsitlusest loogilise ja ammendava kokkuvõtte ja on püstitanud edasise terapeutilise töö eesmärgid. On koostanud töökava lähtudes kliendiloost ja kliendist.

 5. On selgitanud kliendile vastastikuseid õigusi ja kohustusi ning on võtnud kliendi informeeritud nõusoleku. Tunneb eetikakoodeksit.

 6. On kirjeldanud tagasiside kogumist kliendilt või tema lähedastelt ning on vastavalt teinud täiendusi töökavas.

 7. On osanud välja tuua terviseprobleemi ülalhoidvaid faktoreid ning andnud soovitusi nende kõrvaldamiseks ja eluviisi korrigeerimiseks.

 8. On osanud hinnata oma kompetentsust ning osanud vajadusel kaasata teisi spetsialiste.

 9. On korrektselt dokumenteerinud ja fikseerinud uuringu käigu, tulemused, hinnangud, teraapiaplaani ja kokkuvõtted.

 10. Tunneb täielikult erialaterminoloogiat ja eesti keelt (tase B2). Tunneb anndmekaitseseadust.

Hindaja teeb otsuse vastavalt oma oma erialasele kõrgele kompetentsusele ja eetikale. Soovitavalt on hindamistulemus positiivne, kui 75% kompetentsidest on positiivsed.

Hindamistulemus: Positiivne / Negatiivne

Tagasiside taotlejale:

Vorm 2. Taotleja kompetentside hindamine

2. osa. Test

Test on valikvastustega. Hindaja saab testi vormi õigete vastustega. Hindaja kontrollib vastuste õigsust/vastavust. Positiivse hindamistulemuse saamiseks tuleb taotlejal saada 75% õigeid vastuseid.

Taotleja nimi:

Hindamise aeg:

Hindamise koht:

Hindajad:

Hindamistulemus: Positiivne / Negatiivne

Tagasiside taotlejale:

Vorm 3. Taotleja kompetentside hindamine

3. osa. Intervjuu

Hindaja saab vastavalt taotleja esimese ja teise osa tulemustele otsustada, millised kompetentsid vajavad täiendavat hindamist. Hindajal on kasutada hindamiskriteeriumid. Hindamine toimub intervjuu vormis.

Taotleja nimi:

Hindamise aeg:

Hindamise koht:

Hindajad:

 1. Hindaja lähtub juhtumi analüüsi (osa 1.) kohta antud spetsialisti hinnangust ja tagasisidest.

 2. Hindaja lähtub testi (osa 2.) tulemustest.

 3. Hindaja lähtub terapeudi hindamiskriteeriumidest.

 4. Hindaja teeb intervjuu/vestluse, et saada lõplik hinnang kompetentsideleB.2.1. , B.2.2., B.2.3. ja B.2.4.

Hindamistulemus: Positiivne / Negatiivne

Tagasiside taotlejale: